• lanmian85

Con bạn cần ngủ bao lâu?

Updated: Feb 15

By Katherine Lee


Sleep deprivation is a concern for both adults and children. According to a 2016 study by the Centers for Disease Control and Prevention, more than a third of American adults aren't getting enough sleep. Inadequate sleep can have serious health consequences, including increased risk of developing chronic conditions such as obesity, diabetes, hypertension, heart disease, stroke, and depression. It's also dangerous. According to the National Sleep Foundation, inadequate sleep is thought to be the cause of 100,000 traffic accidents, 76,000 injuries and 1,500 deaths yearly.


Tình trạng thiếu ngủ là nỗi lo của cả người lớn và trẻ nhỏ. Theo một nghiên cứu năm 2016 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hơn một phần ba người Mỹ trưởng thành không ngủ đủ giấc. Ngủ không đủ giấc có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, bao gồm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim, đột quỵ và trầm cảm. Nó cũng nguy hiểm. Theo tổ chức Chăm Sóc Giấc Ngủ của Mĩ, (National Sleep Foundation) ngủ không đủ giấc được cho là nguyên nhân của 100.000 vụ tai nạn giao thông, 76.000 ca chấn thương và 1.500 ca tử vong hàng năm.The American Academy of Sleep Medicine (AASM) recommends that adults ages 18 to 60 sleep at least seven hours a night for optimal health, and the National Sleep Foundation says adults up to age 64 should sleep seven to nine hours nightly.


Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM) khuyến cáo rằng người lớn từ 18 đến 60 tuổi nên ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm để có sức khỏe tối ưu và tổ chức Chăm Sóc Giấc Ngủ của Mĩ (National Sleep Foundation) cho biết người lớn từ 64 tuổi trở lên nên ngủ từ bảy đến chín giờ mỗi đêm.


For children, not getting enough sleep can be particularly problematic. Their bodies and minds are still growing and maturing and sleep is a crucial part of healthy development. Studies have shown that getting enough sleep improves kids' attention; behavior; emotional, mental and physical health; as well as their ability to learn and remember. When kids don't get enough sleep, their bodies aren't able to fight off infections as well (a big problem for school-age kids, who are constantly exposed to contagious illnesses such as colds in the classroom). Lack of sleep in kids has also been linked to obesity and mood swings and can interfere with a child's ability to concentrate and pay attention.


Đối với trẻ em, ngủ không đủ giấc có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Cơ thể và trí não của chúng vẫn đang phát triển & trưởng thành và giấc ngủ là một phần quan trọng của sự phát triển lành mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ đủ giấc giúp cải thiện sự chú ý của trẻ em; hành vi; cảm xúc, sức khỏe tinh thần và thể chất; cũng như khả năng học hỏi và ghi nhớ của trẻ em. Khi trẻ em không ngủ đủ giấc, cơ thể chúng cũng không thể chống lại các bệnh nhiễm trùng (một vấn đề lớn đối với trẻ em ở độ tuổi đi học, những người thường xuyên tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm như cúm trong lớp học). Thiếu ngủ ở trẻ em cũng có liên quan đến béo phì, tâm trạng thất thường và có thể cản trở khả năng tập trung và chú ý của trẻ.


That's why it's especially important for parents to take steps to make sure kids get enough sleep. If your child regularly fights going to bed or has trouble going to sleep, be sure to set up good bedtime routines and talk to your doctor if those measures still don't add up to enough zzz's.


Đó là lý do tại sao điều đặc biệt quan trọng đối với cha mẹ là phải thực hiện các bước để đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc. Nếu con bạn thường xuyên khó đi vào giấc ngủ hoặc gặp rắc rối với giấc ngủ, hãy nhớ thiết lập thói quen tốt trước khi đi ngủ và nói chuyện với bác sĩ nếu những biện pháp đó vẫn không đủ.

How Much Sleep a Child Needs


Trẻ em cần ngủ bao lâu


In 2016, the AASM suggested the following sleep recommendations for kids for optimal health:


Vào năm 2016, Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM) đã đề xuất các khuyến nghị sau về giấc ngủ cho trẻ em để có sức khỏe tối ưu:

  • Infants 4 to 12 months old: 12 to 16 hours (including naps)

  • Kids ages 1 to 2: 11 to 14 hours (including naps)

  • Kids ages 3 to 5: 10 to 13 hours (including naps)

  • Kids ages 6 to 12: 9 to 12 hours

  • Kids ages 13 to 18: 8 to 10 hours


· Trẻ sơ sinh từ 4 đến 12 tháng tuổi: 12 đến 16 giờ (bao gồm cả giấc ngủ ngắn)

· Trẻ em từ 1 đến 2: 11 đến 14 giờ (bao gồm cả giấc ngủ ngắn)

· Trẻ em từ 3 đến 5: 10 đến 13 giờ (bao gồm cả giấc ngủ ngắn)

· Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 9 giờ đến 12 giờ

· Trẻ em từ 13 đến 18: 8 đến 10 giờ


If your children aren't getting enough, don't fear. You can take steps to ensure they get the sleep they need.


Nếu con bạn không ngủ đủ giờ, đừng sợ. Bạn có thể thực hiện các bước để đảm bảo chúng có được số giờ ngủ trẻ mà trẻ cần đạt đến:


Set up a Good Bedtime Routine

Having an established bedtime routine such as a bath, a story and dimmed lights or soothing music can relax children and help them fall asleep. Also, look out for signs that your child is not getting enough sleep such as trouble staying awake in school, irritability and trouble waking up in the morning.


Thiết lập một thói quen tốt trước khi đi ngủ

Có một thói quen trước khi đi ngủ như tắm, kể chuyện và đèn mờ hoặc nhạc nhẹ có thể giúp trẻ thư giãn và dễ ngủ. Ngoài ra, hãy để ý các dấu hiệu cho thấy con bạn ngủ không đủ giấc như khó tỉnh táo ở trường, cáu kỉnh và khó thức dậy vào buổi sáng.


Keep Bedrooms Screen-Free

Screen time is a growing factor in kids not getting enough sleep. Texting, Instagramming, and TV make it hard for kids to fall asleep and sleep well. Do not allow children to bring a television, cell phone, tablet or computer into their bedroom. This is also a great cell phone safety tip for parents because they can better monitor how the phone is being used and step in before problems such as cyberbullying or inappropriate use become issues in a child's life.


Giữ phòng ngủ không có màn hình

Thời gian sử dụng thiết bị điện tử là một yếu tố ngày càng tăng khiến trẻ không ngủ đủ giấc. Nhắn tin, sử dụng instagam, và TV khiến trẻ khó đi vào giấc ngủ và ngủ ngon. Không cho phép trẻ em mang ti vi, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính vào phòng ngủ của chúng. Đây cũng là một mẹo an toàn về việc sử dụng điện thoại di động tuyệt vời cho cha mẹ vì họ có thể theo dõi tốt hơn cách điện thoại đang được sử dụng và xử lý trước khi các vấn đề như bắt nạt trên mạng hoặc sử dụng không phù hợp trở thành vấn đề trong cuộc sống của trẻ.


Stay on Top of Homework

Help kids learn how to manage their homework. Kids today are getting more homework than previous generations, even in the younger grades. Help your child learn how to figure out how to manage assignments well (such as by not waiting until the last minute to do a project that may take several days to complete and doing homework soon after getting home instead of before bed) so that she is less stressed about homework and can go to bed on time.


Ưu tiên hàng đầu Bài tập về nhà

Giúp trẻ học cách quản lý bài tập về nhà. Trẻ em ngày nay nhận được nhiều bài tập về nhà hơn các thế hệ trước, ngay cả ở các lớp nhỏ. Giúp con bạn học cách quản lý tốt các bài tập (chẳng hạn như không đợi đến phút cuối cùng để làm một dự án có thể mất vài ngày để hoàn thành và làm bài tập về nhà ngay sau khi về nhà thay vì trước khi đi ngủ) để con ít căng thẳng hơn về bài tập về nhà và có thể đi ngủ đúng giờ.


If your child still fights going to sleep, look for reasons why he may be reluctant to go to bed, such as wanting to stay up with older siblings, being overtired or even anxious about something.


Nếu con bạn vẫn khó đi vào giấc ngủ, hãy tìm những lý do tại sao khiến trẻ có thể miễn cưỡng đi ngủ, chẳng hạn như muốn thức cùng các anh chị lớn hơn, quá mệt mỏi hoặc thậm chí lo lắng về điều gì đó.


-------------------------

Thông Tin Về Bài Đăng:

Nguồn bài dịch từ trang gốc (Bài gốc tiếng Anh): https://www.verywellfamily.com/child-sleep-needs-by-age-4065122

Đội ngũ sản xuất: Người dịch: An Tran

Hình thức sản xuất nội dung: Dịch & biên tập theo hình thức crowdsourcing - sử dụng nguồn lực cộng đồng tại www.compassion.vn/crowdsourcing Cộng tác sản xuất nội dung tại đây.

1 view0 comments

Liên hệ

12/10 D10, Binh An, D2, HCMC

respect.vn

Tel: +84.973.768.653

Thời gian hoạt động

Mon - Fri: 7am - 10pm

​​Saturday: 8am - 10pm

​Sunday: 8am - 11pm

Help

Đăng ký nhận newsletter

  • SoundCloud
  • Facebook Black Round

© 2030 by Respect.vn